Víte, jak se vyvíjí dětská řeč?

Víte, jak se vyvíjí dětská řeč?

Proces vývoje řeči u dětí probíhá souběžně s vývojem psychickým a fyzickým. To je jeden z důvodů, proč některé děti mluví dříve a jiné později.

Jak je to s vadami řeči a s čím souvisejí?

V současné době se objevuje stále více dětí s poruchami řeči a to i na základních školách. Mezi nejčastější vady patří špatná výslovnost některých hlásek nebo zadrhávání během hovoru.

Mezi nejčastější důvody patří špatný mluvní vzor rodičů, kteří na děti šišlají nebo na ně mluví příliš rychle. S vývojem řeči mívají problémy i děti, které jsou narozené předčasně nebo mají poruchy nervové soustavy, sluchu ebo zraku. Negativní vliv má také výchova zanedbávaná nebo naopak příliš velké nároky na dítě.

Ani současné moderní technologie správnou mluvu příliš nepodporují. Hodným mluvním vzorem jsou pro děti rodiče, kteří s dětmi hovoří a to pravidelně.

Co a kdy by mělo díte zvládnout?

Svůj příchod na svět ohlašuje novorozenec křikem, který je zpočátku pouze reflexním projevem, jež se později začne měnit v křik oznamující nepohodlí či hlad.

6 týdnů – 1 rok

Jakmile je dítě spokojené a nic mu nechybí, začne si broukat. Broukání se později mění na žvatlání, což je snaha o napodobování toho, co slyší ve svém okolí. Jakmile začnete reagovat, bude mít velkou radost. Je důležité podporovat tyto počátky dětské komunikace s okolním světem. Kolem jednoho roku života dítě začíná rozumět jednoduchým pokynům a opakuje jednoduchá slova.

1 – 3 roky

Dětská slovní zásoba se začíná rychle rozšiřovat. Objevují se první jednoduché věty, které díte samo vytváří. Díky vývoji řeči dochází také ke zrychlení vývoje myšlení a motoriky.

3 roky – 6 let

Dítě je zvídavé, samo vytváří otázky, na které vyžaduje odpovědi. Dítě začíná používat zájmeno já, tvoří se u něj verbální paměť, vypráví krátké pohádky, učí se krátké říkanky a jednoduché písničky. Je důležité jej v mluvení podporovat neboť se připravuje k nástupu do školy.

Pomozte svým dětem mluvit správně

Pomozte svým dětem mluvit správně

V životě každého z nás hraje komunikace velmi důležitou roli. Tvoří základ sdělování informací, názorů, myšlenek, pocitů a postojů. Její nedílnou součástí je komunikace verbální, tedy mluvená. Pokud má jedinec problémy s verbální komunikací, může se to projevit i na jeho životě a to nejen osobním, ale i pracovním.

Jak funguje logopedická prevence?

Vývoj řeči je proces velmi složitý, který začíná již v brzkém období po narození. Pro prevenci je velmi důležité vytvářet dítěti vhodné podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči. Díky tomu lze, alespoň částečně, předcházet některým poruchám a vadám, které se v komunikačním procesu utvářejí. Narušení vývoje řeči je specificky narušený vývoj, který se projevuje především zhoršenou schopností či neschopností naučit se verbální komunikaci, i když jsou pro ni podmínky přiměřené. Mezi důležité podmínky, které vývoj řeči ovlivňují, patří sociální prostředí, emocionální vazby, kvalita a četnost podnětů, správný vývoj smyslů, přiměřená inteligence, zpětná vazba.

  • Prostředí

Společenské prostředí, v němž dítě vyrůstá, je velmi důležitým prvkem, který ovlivňuje řečový vývoj. Mělo by dítěti poskytovat dostatek řečových podnětů ze strany rodičů. Je vhodné již od malička na dítě hovořit, povídat nebo číst mu pohádky, broukat písničky, komentovat jednotlivé činnosti.

  • Sluch a zrak

Tyto dva smysly tvoří neoddělitelnou součást vývoje řečových schopností. Pokud nemáte díte v pořádku sluch, řeč zaostává. Pomocí zraku zase napodobuje gesta, odezírá správnou výslovnost a napodobuje mimiku. Ideální je pokud děti mohou používat zvukové hračky a hračky, které podporují zrakové vnímání.

  • Vhodný řečový vzor

Pokud dítě vyrůstá v rodině, kde není správná výslovnost (může to být zapříčiněno logopedickou vadou dospělých), automaticky přejímá takovou výslovnost, kterou doma slyší. V takovém případě je pak vhodná konzultace s logopedickým odborníkem.